دلتنگیای خوشمل بانودلتنگیای خوشمل بانو، تا این لحظه 5 سال و 9 ماه و 15 روز سن دارد
خوشمل بانوخوشمل بانو، تا این لحظه 30 سال و 1 ماه و 24 روز سن دارد

عزیزانم پس کی می یاین بی صبرانه منتظرتونم

بغلم کن!!!!!!!!

بغلم کن!!!!!!!! میبینی مادر...... دیگر; هیچی ... غم هایم راتسکین نمیدهد.....  بغلم کن!!!!! سلطان غم,مادرم.... بگو,چطور ارام شوم؟؟؟؟؟ فرزندت ازپای درآمده.... بغلم کن!!!! مادرم " مهربانم...به داد دلم برس...ضمانتم راپيش خداكن..!!! رمقي نيست " نايي نيست "" زورم نميرسد دیگر ..چه کنم مادرم.. بغلم کن!!!!! بغلم کن!!! نوازشم کن!!! مادرم دردهایى دارم که خبر نداری...زجرها کشده ام که خبر نداری.. نامرديهايي ديدم كه خبر نداري... بغلم كن..!!! ارام ندارم, بازهم باخته ام,بازهم زمین خورده ام,...بلندم کن,بتکان زانوهاي خاكي ام را... بغلم كن!!! كجا گریه کنم,کجا فرياد بزنم,کجا,....مادر!!! دیگر آن کودک معصوم تو نیستم... می...
25 بهمن 1394
1