عزیزانم پس کی می یاین بی صبرانه منتظرتونم

برای کسانی می نویسم که از اعماق وجودم دوسشون دارم

دنبال کنندگان وبلاگ من

رتبه جذابیت: 31
امتیاز جذابیت: 15,529
101 دنبال کنندگان
1,915 پسندها
1,778 نظرات
318 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,474
امتیاز جذابیت: 759
5 دنبال کنندگان
105 پسندها
67 نظرات
0 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 194
امتیاز جذابیت: 5,655
6 دنبال کنندگان
783 پسندها
514 نظرات
592 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 2,130
امتیاز جذابیت: 83
1 دنبال کنندگان
9 پسندها
8 نظرات
2 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,841
امتیاز جذابیت: 372
1 دنبال کنندگان
50 پسندها
48 نظرات
6 مطالب بی رمز
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ