.: دلتنگیای خوشمل بانو تا این لحظه ، 4 سال و 6 ماه و 20 روز سن دارد :.
.: خوشمل بانو تا این لحظه ، 28 سال و 10 ماه و 29 روز سن دارد :.