.: دلتنگیای خوشمل بانو تا این لحظه ، 4 سال و 1 ماه و 25 روز سن دارد :.
.: خوشمل بانو تا این لحظه ، 28 سال و 6 ماه و 3 روز سن دارد :.