.: دلتنگیای خوشمل بانو تا این لحظه ، 4 سال و 2 ماه و 26 روز سن دارد :.
.: خوشمل بانو تا این لحظه ، 28 سال و 7 ماه و 4 روز سن دارد :.