.: دلتنگیای خوشمل بانو تا این لحظه ، 3 سال و 11 ماه و 20 روز سن دارد :.
.: خوشمل بانو تا این لحظه ، 28 سال و 3 ماه و 29 روز سن دارد :.