.: دلتنگیای خوشمل بانو تا این لحظه ، 3 سال و 10 ماه و 21 روز سن دارد :.
.: خوشمل بانو تا این لحظه ، 28 سال و 3 ماه سن دارد :.