.: دلتنگیای خوشمل بانو تا این لحظه ، 4 سال و 8 ماه و 17 روز سن دارد :.
.: خوشمل بانو تا این لحظه ، 29 سال و 26 روز سن دارد :.