دلتنگیای خوشمل بانودلتنگیای خوشمل بانو، تا این لحظه 5 سال و 9 ماه و 15 روز سن دارد
خوشمل بانوخوشمل بانو، تا این لحظه 30 سال و 1 ماه و 24 روز سن دارد

عزیزانم پس کی می یاین بی صبرانه منتظرتونم

ای مرد من

بگو اي مرد من اي از تبار هر چه عاشق بگو اي در تو جاري خون روشن  شقايق بگو اي سوخته اي بي رمق اي كوه خسته بگو اي با تو داغ عاشقاي دل شكسته بگو با من بگو از دردو داغت بذار مرهم بذارم روي زخمات بذار بارون اشك من بشوره غبار غصه ها رو از سرو پات بذار سر روي شونم گريه سر كن از آن شب گريه هاي تلخ هق هق بذار باور كنم يه تكيه گاهم براي غربت يه مرد عاشق رها از خستگي هاي هميشه باورم كن بذار تا خاليه سينم برات آغوش باشه برهنه از لباس غصه هاي دورو ديرين بذار تا بوسه هاي من برات تن پوش باشه تو با شعر اومدي عا...
8 شهريور 1394
1