عزیزانم پس کی می یاین بی صبرانه منتظرتونم
هدیه
عزیزانم پس کی می یاین بی صبرانه منتظرتونم

عزیزانم پس کی می یاین بی صبرانه منتظرتونم
برای کسانی می نویسم که از اعماق وجودم دوسشون دارم

Email :

با ساختن این وبلاگ می خوام که نی نیم خودش از خدا بخواد که یه بابایی خوب نصیبش بشه تا بتونه پابه این دنیا بگذاره به امید آن روز