عزیزانم پس کی می یاین بی صبرانه منتظرتونم
X
هدیه
عزیزانم پس کی می یاین بی صبرانه منتظرتونم

عزیزانم پس کی می یاین بی صبرانه منتظرتونم
برای کسانی می نویسم که از اعماق وجودم دوسشون دارم

Email :

با ساختن این وبلاگ می خوام که نی نیم خودش از خدا بخواد که یه بابایی خوب نصیبش بشه تا بتونه پابه این دنیا بگذاره به امید آن روز